เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
รวม (getlisted_macros.m4)

การบันทึกรายชื่อแหล่งข้อมูลไว้ใน TripAdvisor


ค้นหาว่าการบันทึกรายชื่อแหล่งข้อมูลจะเหมาะกับคุณหรือไม่ และเตรียมส่งคำขอของคุณโดยทำตามคำแนะนำแบบขั้นต่อขั้นต่อไปนี้

 1. สถานที่ให้บริการ, บริการ หรือบริษัทของคุณจัดอยู่ในประเภทแหล่งข้อมูลใดต่อไปนี้ได้หรือไม่


  ประเภท ข้อจำกัด
  แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์ของสำนักงานด้านการท่องเที่ยว หรือหอการค้าของเมือง, รัฐ, ภูมิภาค หรือประเทศ
  ที่พักสำหรับเช่าร่วมกัน รวมถึงการบันทึกรายชื่อที่พักสำหรับเช่าร่วมกันหรือที่พักส่วนบุคคลซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เราไม่บันทึกเว็บไซต์รับจองหรือ ตัวแทนการท่องเที่ยว
  บริษัททัวร์ รวมถึงบริษัทที่มีทัวร์เปิดให้บริการแก่คนทั่วไป
  รายการเบ็ดเตล็ด

  แหล่งข้อมูลบนเว็บที่มีประโยชน์กับนักท่องเที่ยว, ร้านค้า, บริการด้านการขนส่ง, ฯลฯ

  เราไม่บันทึกเว็บไซต์รับจองหรือตัวแทนการท่องเที่ยว และเราไม่บันทึกรายการชั่วคราว อาทิกิจกรรมหรือการแสดงต่างๆ 2. การบันทึกรายชื่อแหล่งข้อมูลมีคุณลักษณะที่เหมาะกับคุณหรือไม่


  คุณลักษณะ รายละเอียด
  การจัดวางบันทึกรายชื่อ รายชื่อแหล่งข้อมูลจะได้รับการบันทึกตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดซึ่งจะปรากฏอยู่ในแท็บแผนที่ หรืออื่นๆ
  แก้ไข รายชื่อแหล่งข้อมูลที่บันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้— คุณสามารถขอบันทึกรายชื่อเป็นรายการใหม่ได้ แต่ไม่สามารถขอแก้ไขรายชื่อที่บันทึกไว้แล้วได้
  รูปถ่ายหรือโลโก้ คุณสามารถเพิ่มรูปถ่ายหรือโลโก้ (ดู ข้อกำหนด ด้านล่าง) ในคำขอบันทึกรายชื่อของคุณได้
  คำอธิบาย คุณสามารถเพิ่มคำอธิบาย (ดู ข้อกำหนด ด้านล่าง) ในคำขอบันทึกรายชื่อของคุณได้
  ข้อมูลการติดต่อ ชื่อของแหล่งข้อมูล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, ที่อยู่อีเมล และที่อยู่เว็บ 3. คุณมีรูปถ่ายและคำอธิบายเตรียมพร้อมไว้แล้วหรือยัง


  รูปถ่ายและคำอธิบาย (ไม่บังคับทั้งสองรายการ) จำเป็นต้องส่งพร้อมกับคำขอบันทึกรายชื่อแหล่งข้อมูลใหม่— คุณไม่สามารถเพิ่มในภายหลังได้ คุณควรเตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้พร้อมก่อนกรอกคำขอบันทึกรายชื่อ

  รายการ ข้อกำหนด
  รูปถ่ายหรือโลโก้ รูปถ่ายของคุณจะต้องเป็นนามสกุล .gif หรือ .jpg format กรุณาเลือกรูปถ่ายที่ไม่มีขอบ
  รูปถ่ายที่จัดวางในแนวตั้ง (ความสูงมากกว่าความกว้าง) จะดูดีที่สุด
  เราจะปรับขนาดรูปถ่ายทั้งหมดให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 150 พิกเซล และความสูงไม่เกิน 200 พิกเซล
  โปรดอย่าส่งรูปถ่ายที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 100 KB
  คำอธิบาย คำอธิบายของคุณจะต้องมีจำนวนคำไม่เกิน 75 คำ
  คำอธิบายของคุณต้องไม่มีที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่เว็บ, แท็ก HTML และไม่ได้พิมพ์ด้วยพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

  รูปถ่ายหรือคำอธิบายใดๆ ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจถูกปฏิเสธโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ 4. พร้อมจะขอบันทึกรายชื่อของคุณแล้วหรือยัง


  หากต้องการขอบันทึกรายชื่อแหล่งข้อมูล ให้คลิกที่นี่ต้องการลบรายชื่อที่บันทึกไว้หรือ

  หากต้องการลบรายชื่อที่บันทึกไว้ ให้คลิกที่นี่ ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อธุรกิจของคุณเลิกกิจการแล้ว


หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา


TripAdvisor สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้เมื่อใดก็ได้และสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือถอดถอนคำขอบันทึกรายชื่อได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม