เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

การบันทึกรายชื่อแหล่งข้อมูลใน TripAdvisor


โปรดกรอกข้อมูลในฟิลด์ข้างล่างนี้เพื่อบันทึกรายชื่อแหล่งข้อมูลของคุณใน TripAdvisor

ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นข้อมูลจำเป็น

ข้อมูลของคุณ

ชื่อของคุณ: *
ความสัมพันธ์กับรายชื่อที่บันทึกนี้:
*  (อาทิ เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด หรืออื่นๆ)
ที่อยู่อีเมลของคุณ: *

URL: *

ข้อมูลสำหรับการบันทึกรายชื่อแหล่งข้อมูลของคุณ

กรอกข้อมูลตามที่คุณต้องการให้แสดงแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ TripAdvisor และเว็บไซต์ของคู่ค้า

ชื่อแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ: *
ประเภทของแหล่งข้อมูล: *
ที่อยู่ ถนน: *
ที่อยู่ (ต่อ):
เมือง: *
รัฐหรือจังหวัด: *
รหัสไปรษณีย์: *
ประเทศ: *
หมายเลขโทรศัพท์:
*  รวมรหัสพื้นที่ (เช่น 000-000-0000)
หมายเลขโทรสาร:
    รวมรหัสพื้นที่ (เช่น 000-000-0000)
ที่อยู่อีเมล:
การจัดวางบันทึกรายชื่อ:
(ป้อนตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในเว็บไซต์ของเราให้มีความเหมาะสมกับรายชื่อที่คุณบันทึกมากที่สุด เช่น หากคุณเป็นบริษัททัวร์ในนิวเจอร์ซี่ แต่ให้บริการทัวร์ในรัฐนิวยอร์ก คุณอาจเลือกที่จะสร้างการบันทึกรายชื่อในรัฐนิวยอร์ก)


เลือกรูปถ่าย

  • รูปถ่ายของคุณจะต้องเป็นนามสกุล .gif หรือ .jpg format กรุณาเลือกรูปถ่ายที่ไม่มีขอบ
  • รูปถ่ายที่จัดวางในแนวตั้ง (ความสูงมากกว่าความกว้าง) จะดูดีที่สุด
  • เราจะปรับขนาดรูปถ่ายทั้งหมดให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 150 พิกเซล และความสูงไม่เกิน 200 พิกเซล
  • โปรดอย่าส่งรูปถ่ายที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 100 KB
  • เรารับเฉพาะรูปถ่ายของสถานที่ให้บริการเท่านั้น ไม่รับโลโก้

คลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหารูปถ่ายที่คุณต้องการใช้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ:
ไฟล์รูปภาพ:

เขียนคำอธิบายของคุณ

เขียนคำอธิบายแหล่งข้อมูลของคุณที่นี่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น; จำนวนคำไม่เกิน 75 คำ; ห้ามใช้โค้ด HTML, ห้ามใส่ที่อยู่เว็บหรือที่อยู่อีเมล, ห้ามพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด):


ส่งการบันทึกรายชื่อนี้

* ทำเครื่องหมายในกล่องนี้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของแหล่งข้อมูลที่คุณกำลังส่งรายชื่อและข้อมูลที่คุณส่งนั้นถูกต้อง ในการส่งรูปถ่ายนี้ คุณยังยืนยันอีกด้วยว่าคุณมีสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายนี้บนเว็บ และตกลงยินยอมที่จะไม่ทำให้ TripAdvisor ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทุกประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รูปภาพของคุณ

โปรดทบทวนแบบฟอร์มอีกครั้งโดยละเอียดก่อนการส่งและกรุณาอย่าคลิกปุ่ม ส่ง เกินกว่าหนึ่งครั้งTripAdvisor สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้เมื่อใดก็ได้และสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือถอดถอนคำขอบันทึกรายชื่อได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม