เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

การลบรายชื่อแหล่งข้อมูลที่บันทึกไว้ใน TripAdvisor


โปรดกรอกข้อมูลในฟิลด์ข้างล่างนี้เพื่อลบรายชื่อแหล่งข้อมูลของคุณที่บันทึกไว้ใน TripAdvisor เราจะลบรายชื่อแหล่งข้อมูลที่บันทึกในกรณีที่สถานที่ให้บริการปิดกิจการแล้วเท่านั้น และเราจะตรวจสอบคำขอลบรายชื่อบันทึกทั้งหมด

ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นข้อมูลจำเป็น

ข้อมูลของคุณ

ชื่อของคุณ: *
ความสัมพันธ์กับรายชื่อที่บันทึกนี้:
*  (อาทิ เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด หรืออื่นๆ)
ที่อยู่อีเมลของคุณ: *

ระบุรายชื่อแหล่งข้อมูลที่บันทึกไว้ของคุณ

โปรดระบุรายชื่อแหล่งข้อมูลปัจจุบันของคุณที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ TripAdvisor
TripAdvisor URL: *
(ไปที่รายชื่อที่บันทึุกไว้ในเว็บไซต์ TripAdvisor ของคุณและคัดลอกที่อยู่เว็บทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในฟิลด์ Address ของเว็บเบราเซอร์ของคุณและนำที่อยู่เว็บนั้นมาวางลงในกล่องข้อความด้านบน)

ชื่อแหล่งข้อมูล: *

ลบรายชื่อแหล่งข้อมูลที่บันทึกไว้ของคุณ

* ทำเครื่องหมายในกล่องนี้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถานที่ให้บริการที่คุณกำลังลบรายชื่อและข้อมูลที่คุณส่งนั้นถูกต้อง

โปรดทบทวนแบบฟอร์มอีกครั้งโดยละเอียดก่อนการส่งและกรุณาอย่าคลิกปุ่ม ส่ง เกินกว่าหนึ่งครั้งTripAdvisor สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้เมื่อใดก็ได้และสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือถอดถอนคำขอบันทึกรายชื่อได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม