เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

ข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าว เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ TripAdvisor ในประเทศไทย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ th.TripAdvisor.com (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีการสื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับการเดินทางเท่านั้น และมิได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ คำว่า “บริษัทฯ” “ของบริษัทฯ” และ “TripAdvisor” ที่ใช้ในข้อกำหนดนี้ให้หมายถึง TripAdvisor LLC และ TripAdvisor Ltd. และบริษัทในเครือและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “TripAdvisor”) และคำว่า “ท่าน” หมายถึง ลูกค้าที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือลูกค้าที่ส่งข้อมูลต่างๆ เข้ามายังเว็บไซต์

ข้อเสนอให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าท่านต้องยอมรับบรรดาข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวทั้งหมดที่ระบุต่อไปนี้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”) การที่ท่านเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ถือว่าท่านตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้แล้วทุกประการ ดังนั้นขอให้ท่านอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบถี่ถ้วน หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านกลับเข้ามาที่หน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจทานข้อตกลงที่เป็นฉบับปัจจุบันล่าสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อตกลงใดๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านยังคงเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องอยู่ต่อไปก็ถือว่าว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงที่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การใช้งานเว็บไซต์

ในการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้รับรองเงื่อนไขเหล่านี้ว่า (1) บรรดาข้อมูลที่ท่านจัดสรรส่งเข้าเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ ถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่าน (2) ในกรณีที่ท่านมีบัญชีกับ TripAdvisor .co.uk ท่านจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน จะควบคุมดูแล และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้บัญชีของท่าน ไม่ว่าจะใช้โดยตัวท่านเองหรือโดยบุคคลอื่น (3) ท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ ในการที่จะสามารถลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีและส่งข้อมูลเข้ามาสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (4) ท่านมีอำนาจโดยชอบตามกฎหมาย และได้รับอนุญาต/คำยินยอมโดยชอบจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (ในกรณีที่ท่านยังเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่าน) ที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้และเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้

TripAdvisor จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวในการปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้เว็บไซต์นี้และเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เสนอในเว็บไซต์นี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

การคัดลอก การส่ง การทำซ้ำ การตีพิมพ์ การเผยแพร่ การแจกจ่าย ซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TripAdvisor ในการขออนุญาต โปรดติดต่อ

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
141 Needham Street
Newton, MA 02464, USA
อีเมล์:

ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ดีในกรณีที่เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีผู้ให้บริการอิสระหรือผู้ให้บริการรายย่อยเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของซึ่งให้บริการอิสระ ผู้ให้บริการรายย่อยเหล่านั้นอาจคิดค่าบริการในการใช้ข้อมูลหรือบริการบางประการบนเว็บไซต์ของตน ดังนั้นก่อนที่ท่านจะดำเนินการใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวของบุคคลอื่น ท่านควรตรวจสอบตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมว่ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือไม่ ในกรณีที่ TripAdvisor ได้แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อมูลเหล่านั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับอำนวยความสะดวกและเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม TripAdvisor จะไม่รับประกันว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่และจะไม่รับผิดชอบในข้อมูลเนื้อหาหรือบริการต่าง ๆ ที่มีให้ไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลอื่นแต่อย่างใด

กิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ ฐานข้อมูล ข่าวสาร บทความ บทเพลง เสียง ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก วิดีโอ แผนที่ ไอคอน ซอฟต์แวร์ รหัส หรือสิ่งอื่น) ตลอดจนสื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงเนื้อหาและข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่ง เผยแพร่ นำออกแสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ให้สิทธิ สร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติม โอน หรือ ขาย หรือนำไปขายต่อ ซึ่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ท่านยังตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้

 • (1) ใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
 • (2) เข้าใช้ ติดตามสอดส่อง หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยใช้ระบบเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เช่น โรบอท (robot) สไปเดอร์ (spider) สเครเปอร์ (scraper) หรือโดยระบบอัตโนมัติอื่น ๆ หรือระบบดำเนินการประมวลผลด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัทฯ
 • (3) ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ส (robot exclusion headers) มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าเว็บไซต์นี้
 • (4) ดำเนินการใด ๆ ซึ่งตามดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลหรือเกินสมควร
 • (5) ทำการเชื่อมโยงแนวลึก (deep-link) ไปยังส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัทฯ
 • (6) “คัดตัด” (frame) ทำสำเนา (mirror) หรือนำซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เข้าไปรวมกับเว็บไซต์อื่นด้วยวิธีการอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เสียก่อน
 • (7) พยายามดัดแปลง แปล ปรับ แก้ไข แปลงรหัสกลับ (decompile) แยกองค์ประกอบ (disassemble) หรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ TripAdvisor ใช้ในเว็บไซต์หรือในบริการต่าง ๆ

นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

TripAdvisor เชื่อมั่นในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน การที่ท่านนำส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ เข้าลงในเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว .

บทวิจารณ์ ความเห็น และ การใช้พื้นที่อื่นที่มีการสื่อสารระหว่างกัน

บริษัทฯ ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน และบริษัทฯ ขอให้ท่านพึงตระหนักไว้เสมอว่า การที่ท่านส่งข้อมูลเนื้อหาใด ๆ มายังเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะส่งโดยทางอีเมล์ หรือนำเข้าบรรจุไว้ในเว็บไซต์นี้หรือส่งโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งบทวิจารณ์เกี่ยวกับโรงแรม คำถาม ความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิด หรือข้อความที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บทความทั้งหลาย”) หมายความว่า (ก) ท่านได้ให้สิทธิแก่ TripAdvisor และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นการให้สิทธิแบบไม่เฉพาะตัว (non-exclusive) โดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ และเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดไป และสามารถโอนได้แต่ไม่อาจเพิกถอนได้ และสามารถอนุญาตช่วงได้โดยสมบูรณ์ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แปล แจกจ่าย ตีพิมพ์ สร้างสรรค์งานต่อเนื่องเพิ่มเติมจากการส่งข้อความ ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณะ และดำเนินการเกี่ยวกับบทความทั้งหลายดังกล่าวได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะใช้สื่อใดและไม่ว่าจะใช้เป็นสื่อในรูปแบบที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือในรูปแบบอื่นที่จะมีขึ้นในภายหลัง และ (ข) ท่านได้ให้สิทธิแก่ TripAdvisor และบริษัทในเครือในการใช้ชื่อตามที่ท่านใช้ในบทความทั้งหลาย และท่านตกลงยอมรับให้ TripAdvisor สามารถที่จะเลือกนำความเห็นหรือบทวิจารณ์ของท่านออกเผยแพร่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ และท่านยังได้ให้สิทธิแก่ TripAdvisor ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรใดที่ละเมิดสิทธิของท่านหรือของ TripAdvisor ในบทความทั้งหลายดังกล่าว เนื่องจากกระทำผิดข้อตกลงนี้ ท่านตกลงและยอมรับว่าบทความทั้งหลายนี้ไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ

TripAdvisor จะไม่แก้ไขข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์ที่นำเข้าบรรจุลงหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อความที่บรรจุหรือเผยแพร่ผ่านทางห้องสนทนา (chat rooms) กระดานประกาศข้อความ (Bulletin Board) หรือสื่อเพื่อการสื่อสารสนทนาอื่น และ TripAdvisor จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในทางใดต่อข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม TripAdvisor ขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะลบข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์และ/หรือข้อมุลเนื้อหาเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

เว็บไซต์อาจมีพื้นที่สำหรับการสนทนา กระดานประกาศข้อความ การให้บริการเกี่ยวกับบทวิจารณ์ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่นอาจส่งบรรจุบทวิจารณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางหรือข้อมูลเนื้อหาอื่น ข้อความ สื่อหรือสิ่งอื่นในเว็บไซต์ (“พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน”) ในกรณีที่ TripAdvisor จัดให้มีบริการเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง และเมื่อท่านเข้าใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันหมายความว่าท่านได้ตกลงโดยชัดแจ้งที่จะไม่นำเข้าบรรจุ ถ่ายข้อมูลเข้ามายัง ส่ง แจกจ่าย จัดเก็บ สร้าง หรือตีพิมพ์ด้วยวิธีการอื่นใดผ่านเว็บไซต์ซึ่งสิ่งใดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ก. ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร ถ้อยคำ บทเพลง เสียง ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก รหัส หรือสิ่งอื่นใด (“ข้อมูลเนื้อหา&rdquo) ที่เป็นเท็จ ผิดกฎหมาย หลอกลวง ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ไม่เหมาะสม หยาบคาย ให้ความหมายที่อาจตีความได้เป็นสองแง่ ล่วงเกิน หรือเป็นการสนับสนุนให้ล่วงเกินผู้อื่น เป็นการขู่เข็ญคุกคามผู้อื่น สิ่งใดหรือข้อความใดที่จะเป็นการฝ่าฝืนซึ่งการรักษาความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในทางสาธารณะ หยาบคาย ปลุกปั่น หลอกลวง หรือเป็นที่น่ารังเกียจ
 • ข. ข้อมูลเนื้อหาที่แสดงความก้าวร้าวต่อกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์อย่างชัดเจน เช่น ข้อมูลเนื้อหาที่ส่งเสริมลัทธิเหยียดผิว การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล ความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะโดยวิธีใด
 • ค. ข้อมูลเนื้อหาที่ก่อให้เกิด การสนับสนุน การส่งเสริม หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การกระทำความผิดทางอาญา การก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง การฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลใดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม หรือข้อมูลเนื้อหาที่จะทำให้เกิดความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของรัฐ กฎหมายของประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission-SEC) หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange-NYSE) ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (National Association of Securities Dealers Automated Quotations-NASDAQ) ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ง. ข้อมูลเนื้อหาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการกระทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การสร้างอาวุธหรือการซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนสิทธิของผู้อื่นในการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับการแพร่หรือสร้างคอมพิวเตอร์ไวรัส
 • จ. ข้อมูลเนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นในการเป็นเจ้าของของผู้ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเนื้อหาที่ส่งเสริมการลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น การให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การให้ข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ป้องกันการทำสำเนาที่ติดตั้งโดยผู้ผลิต (manufacturer-installed copy-protect devices) หรือ การให้ใช้บทเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มบทเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • ฉ. ข้อมูลเนื้อหาที่เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือข้อมูลเนื้อหาที่บิดเบือนความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือองค์กรใด รวมทั้งความเกี่ยวข้องกับ TripAdvisor
 • ช. การส่งเสริมการขายที่ส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับ การส่งเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ “spamming” การส่ง “เมล์ขยะ” “จดหมายลูกโซ่” การรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณา การแข่งขัน การขายสินค้าโดยการจับฉลาก หรือการจูงใจ
 • ซ. เนื้อหาที่มีกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ และ/หรือการขายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เช่น การแข่งขัน การชิงโชค การพนันขันต่อ การแลกเปลี่ยนสินค้า การโฆษณา และการประกอบธุรกิจแบบพีระมิด
 • ฌ. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อสกุล (นามสกุล) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางอีเมล์ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตรเครดิต
 • ญ. หน้าเพจที่จำกัดการเข้าหรือหน้าเพจที่เข้าได้ด้วยรหัสผ่านเท่านั้น หรือหน้าเพจที่มีการปกปิดหรือมีรูปที่ปกปิด (ที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่หรือเชื่อมโยงจากหน้าเพจอื่นที่สามารถเข้าถึงได้)
 • ฎ. ไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย หรือแฟ้มข้อมูลที่เป็นอันตราย ทำให้ปั่นป่วน หรือเป็นภัย
 • ฏ. เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันที่มีการบรรจุเนื้อหาดังกล่าวเข้าไป
 • ฐ. เนื้อหาหรือการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ TripAdvisor เห็นว่า (ก) เป็นการฝ่าฝืนข้อย่อยที่ระบุข้างต้น (ข) เป็นที่น่ารังเกียจ (ค) เป็นการจำกัดหรือห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้หรือเพลิดเพลินกับพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน หรือเว็บไซต์ หรือ (ง) อาจทำให้ TripAdvisor บริษัทในเครือ หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับอันตรายหรือเกิดความรับผิดไม่ว่าจะเป็นความรับผิดประเภทใด

TripAdvisor ไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อข้อมูลเนื้อหาที่ท่านหรือบุคคลอื่นนำเข้าบรรจุ จัดเก็บ หรือถ่ายข้อมูลลง หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และ TripAdvisor ไม่มีความรับผิดต่อความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้ายป้ายสี การกล่าวโทษ การละเว้นการกระทำ การหลอกลวง สิ่งลามกอนาจาร หรือการทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ที่ท่านอาจพบเห็น และในฐานะผู้ให้บริการเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Service) TripAdvisor ไม่ต้องรับผิดต่อ คำแถลง การรับรอง หรือเนื้อหาใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์ในพื้นที่ที่มีการสื่อสารกันแบบสาธารณะ โฮมเพจส่วนบุคคล หรือพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันอื่น ๆ แม้ว่า TripAdvisor ไม่มีหน้าที่คัดเลือก แก้ไข หรือ ติดตามสอดส่องซึ่งข้อมูลเนื้อหาใด ๆ ที่นำเข้าบรรจุในเว็บไซต์หรือที่แจกจ่ายผ่านพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน แต่ TripAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวที่จะลบ คัดเลือก หรือแก้ไขข้อมูลเนื้อหาที่นำเข้ามาบรรจุลงหรือที่จัดเก็บในเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านต้องรับผิดชอบต่อการทำสำรองเนื้อหาหรือจัดหาเนื้อหาใหม่มาแทนข้อมุลเนื้อหาที่ท่านนำเข้ามาบรรจุหรือจัดเก็บในเว็บไซต์ ทั้งนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการนี้แต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่มีการตัดสินชี้ขาดว่าท่านคือผู้มีสิทธิโดยชอบธรรม (moral rights) ในข้อมุลเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ หรือสิทธิที่จะห้ามมิให้มีการกระทำจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิของตน (rights of attribution or integrity) ท่านประกาศแจ้งในที่นี้ว่า (ก) ท่านไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลที่บ่งชี้เฉพาะตัวในข้อมุลเนื้อหา หรืองานต่อเนื่องเพิ่มเติม หรือข้อมูลเนื้อหาที่มีการอัพเกรดหรือการทำให้เป็นปัจจุบัน (ข) ท่านไม่คัดค้านการที่ TripAdvisor ผู้รับอนุญาต ผู้สืบทอดและผู้รับโอนของ TripAdvisor จะทำการตีพิมพ์ ใช้ ดัดแปลง ตัดทิ้ง และใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลเนื้อหาดังกล่าว (ค) ท่านสละสิทธิ์และตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรืออ้างสิทธิโดยชอบธรรมใด ๆ ทั้งหมดในฐานะผู้เขียนข้อมูลเนื้อหาตลอดไปและ (ง) ท่านจะทำให้ TripAdvisor และ ผู้รับอนุญาต ผู้สืบทอดและผู้รับโอนของ TripAdvisor ปราศจากการเรียกร้องใด ๆ ที่ท่านอาจเรียกร้องต่อ TripAdvisor ไม่ว่าในทางใด เนื่องจากสิทธิโดยชอบธรรมสิทธิ์ดังกล่าวตลอดไป

การใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน หรือส่วนอื่นในเว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของเว็บไซต์ ซึ่งอาจทำให้สิทธิในการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน และ/หรือสิทธิในการใช้เว็บไซต์ถูกยกเลิกหรือถูกระงับ เป็นต้น และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับกรณีที่มีการร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐ หมายศาลหรือคำสั่งศาล เพื่อคุ้มครองระบบของ TripAdvisor และลูกค้า หรือเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจและระบบของ TripAdvisor ดังนั้น TripAdvisor อาจเข้าถึงข้อมูลและอาจทำการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางอีเมล์ เป็นต้น) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) และข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประวัติการใช้งาน และข้อมุลเนื้อหาที่นำเข้ามาบรรจุลงในเว็บไซต์ และสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของ TripAdvisor จะอยู่เหนือข้อกำหนดใด ๆ ในนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ TripAdvisor

จุดหมายปลายทางการเดินทาง

แม้ว่าการเดินทางโดยส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศนั้น จะสิ้นสุดโดยไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่าแห่งอื่นได้ TripAdvisor ขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบและทบทวนข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และรัฐบาลของประเทศจุดหมายปลายทาง ก่อนที่ท่านทำการจองเกี่ยวกับเดินทางไปประเทศต่าง ๆ

การที่ TripAdvisor แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใดในต่างประเทศนั้น TripAdvisor ไม่รับรองหรือรับประกันว่า การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ หรือปราศจากความเสี่ยง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด TripAdvisor บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (ต่อไปในเอกสารนี้เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท TripAdvisor Media”) ไม่ขอรับประกันความถูกต้อง และขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมด สำหรับความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของโรงแรม สายการบิน เรือโดยสาร รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ภาพถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั่วไป และอื่น ๆ)

กลุ่มบริษัท TripAdvisor Media ไม่ขอรับรองไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ว่าข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการในเว็บไซต์นี้ (“ข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์”) หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์มีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ และ การนำผลิตภัณฑ์เข้ามาเสนอหรือให้บริการในเว็บไซต์นี้นั้นไม่ถือว่ากลุ่มบริษัท TripAdvisor Media ได้รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว บรรดาข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวได้จัดหาให้ไว้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น กลุ่มบริษัท TripAdvisor Media ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมล์ที่ส่งออกจากกลุ่มบริษัท TripAdvisor Media ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับพึงอนุญาตให้ทำได้ TripAdvisor ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการนี้ รวมถึงบรรดาคำรับประกันโดยปริยายและเงื่อนไขทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ

TripAdvisor ยังขอปฏิเสธการรับรองหรือรับประกันซึ่งความถูกต้องหรือลักษณะที่มีความเป็นเจ้าของของข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์โดยชัดแจ้ง

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดซึ่งความรับผิดของ TripAdvisor สำหรับ (1) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ (2) การหลอกลวง หรือ (3) การประพฤติผิดสัญญาโดยเจตนา/การจงใจประพฤติมิชอบ หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (4) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ภายใต้บังคับของข้อความข้างต้น การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และไม่ว่ากรณีใด กลุ่มบริษัท TripAdvisor Media (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และบริษัทในเครือ) จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ในกรณีที่เกี่ยวกับการลงโทษ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นพิเศษ หรือการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม (Goodwill) ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ธุรกิจหยุกชงักไม่ว่าจะเป็นลักษณะใด ๆ ที่เป็นผลอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าใช้ แสดง หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือความล่าช้า หรือการที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้ แสดง หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการที่ท่านเชื่อถือตามความเห็นที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ หรือที่เกิดจากการเข้าใช้ การแสดง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยประการอื่นใด) ไม่ว่าจะยึดตามหลักของความประมาทเลินเล่อ ข้อสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรือหลักอื่น ๆ และแม้ว่า TripAdvisor ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดข้างต้นไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายที่ต้องกระทำซึ่งไม่อาจละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวเป็นการกระจายความเสี่ยงให้แก่คู่สัญญาทุกฝ่าย ข้อจำกัดที่ระบุในส่วนนี้จะยังคงอยู่และมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาที่มีจำกัดซึ่งระบุในข้อกำหนดนี้จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้ ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุในข้อกำหนดนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท TripAdvisor Media

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ TripAdvisor และบริษัทในเครือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัททั้งหลายดังกล่าวจากการเรียกร้อง มูลเหตุของการกระทำ การทวงถาม การเรียกคืน การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ สินไหม หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าในประเภทหรือลักษณะใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีตามสมควร ที่เรียกร้องโดยบุคคลอื่นอันเนื่องมาจาก

 • (1) การที่ท่านผิดข้อตกลงนี้ หรือเอกสารที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้
 • (2) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือ
 • (3) การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ TripAdvisor ไฮเปอร์ลิงค์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเป็นส่วนตัวหรือวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยตัวของท่านเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงค์ใดก็ตามที่ท่านเลือก หรือซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด (ไม่ว่าจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นก็ตาม) ปราศจากจากไวรัสคอมพิวเตอร์ (viruses) หนอน (worms) ม้าโทรจัน (trojan horse) ข้อบกพร่องและสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้ การที่บริษัทฯ สร้างไฮเปอร์ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น มิได้แสดงเป็นนัยถึงการสนับสนุนสิ่งใดในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว ในบางกรณี เว็บไซต์บุคคลอื่นอาจขอให้ท่านเชื่อมโยงข้อมูลประวัติของท่านใน TripAdvisor กับข้อมูลประวัติในเว็บไซต์อื่น การยินยอมให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นทางเลือกของท่านเองทั้งสิ้น และท่านอาจหยุดการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว (กับเว็บไซต์บุคคลอื่น) เมื่อใดก็ได้

ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเว็บไซต์

ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ข้อมูลและเนื้อหาที่เสนอในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับและสนับสนุนซึ่งบริการ เว็บไซต์ต่าง ๆ พันธมิตร และผลิตภัณฑ์อื่นของ TripAdvisor ที่มีในสหรัฐอเมริการวมทั้ง ดินแดนในอาณัติ ดินแดนในครอบครอง และดินแดนในอารักขาเท่านั้น เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor มีการควบคุมและดำเนินการโดย TripAdvisor โดยมีสำนักงานในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา TripAdvisor ไม่รับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor มีความเหมาะสม หรือรับรองว่าพร้อมใช้นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่เข้าเว็บไซต์ TripAdvisor ในที่อื่นนอกประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่ากระทำการดังกล่าวด้วยการริเริ่มของตนเอง และจะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในกรณีที่และตราบเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor ยังอยู่ภายใต้บังคับของการควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นห้ามดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor ห้ามส่งออก หรือส่งออกซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ (ก) ไปยังประเทศคิวบา อิรัก ลิเบีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย หรือ ประเทศอื่นที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมทั้งส่งให้บุคคลที่มีสัญชาติ หรือมีถิ่นพำนักในประเทศดังกล่าวด้วย) หรือ (ข) ให้บุคคลใดที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (U.S. Treasury Department List of Specially Designated Nationals) และมีชื่อใน Table of Deny Orders ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders) ดังนั้นการที่ท่านใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor ท่านได้รับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศดังกล่าว หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักในประเทศดังกล่าวหรือมีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าว

ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor นี้ (“ซอฟต์แวร์”) เป็นลิขสิทธิ์ของ TripAdvisor หรือของบริษัทในเครือของ TripAdvisor และ/หรือเป็นซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่นตามที่ระบุ การใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย (End User License Agreement) ถ้ามี ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ (“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ ท่านไม่อาจติดตั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับหรือที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ เว้นแต่ว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก่อน สำหรับซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ บริษัทฯ ตกลงอนุญาตท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ให้ใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการดูและใช้เว็บไซต์นี้ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่จำกัดเฉพาะบุคคล และไม่สามารถโอนได้

TripAdvisor และ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของบรรดาซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรหัสเอชทีเอ็มแอล (HTML) รหัสเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) รหัสจาวา (Java Code) และ แอ็กทิฟเอ็กซ์คอนโทรล (Active X Controls) ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และบทบัญญัติในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุด

โดยไม่เป็นการจำกัดต่อข้อกำหนดข้างต้น ห้ามทำสำเนาหรือทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นเพื่อทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อไปโดยเด็ดขาด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการรับประกันตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น

โปรแกรมการแปลงสกุลเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ นั้นได้อ้างอิงตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างเปิดเผยโดยทั่วไป และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนยังไม่ได้มีการตรวจสอบว่าถูกต้อง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ รายการอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมนี้เชื่อว่ามีความถูกต้องพอสมควร แต่ TripAdvisor และ/หรือ บริษัทในเครือของ TripAdvisor ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องดังกล่าว ถ้าท่านต้องการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงิน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพที่ทรงคุณวุฒิด้านนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้ง บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อการใช้งานเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามจำหน่าย เผยแพร่ และใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการพาณิชย์โดยเด็ดขาด

คำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองและสงวนซึ่งลิขสิทธิ์ของ TripAdvisor ค.ศ. 2014 (©2014 TripAdvisor) TripAdvisor จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ TripAdvisor บรรดาเครื่องหมาย TRIPADVISOR โลโก้รูปนกฮูก และชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อบริการ หรือคำขวัญที่ปรากฎในเว็บไซต์ซึ่งล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ/หรือเป็นเครื่องหมายการค้าของ TripAdvisor ภายใต้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และ/หรือของผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาต ซึ่งไม่อาจทำซ้ำ เลียนแบบ หรือใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TripAdvisor หรือผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ รูปลักษณ์และการใช้งานของเว็บไซต์ ตลอดจนพื้นที่ส่วนหัว (page header) ภาพกราฟฟิกที่ออกแบบโดยเฉพาะ ปุ่ม ไอคอน และ สคริปท์ทั้งหมดถือเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (trade dress) ของ TripAdvisor ซึ่งไม่อาจทำซ้ำ เลียนแบบ หรือใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TripAdvisor และบรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท หรือโลโก้อื่นใดทั้งหมดที่ระบุในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่นใดโดยใช้ชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการหรือผู้อื่น ไม่ถือเป็นหรือแสดงนัยถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือการแนะนำสิ่งดังกล่าวโดย TripAdvisor

โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัทอื่นที่ระบุในข้อตกลงนี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น

ข้อกำหนดการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ

หลายส่วนของซอฟต์แวร์มือถือของ TripAdvisor อาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่ง Tripadvisor ยอมรับการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเฉพาะซึ่งมีผลบังคับใช้กับการใช้แอพพลิเคชันบนมือถือของ TripAdvisor บางแอพพลิเคชัน โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับอุปกรณ์มือถือ เพื่ออ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และคำบอกกล่าวที่เจาะจงเฉพาะแอพพลิเคชันบนมือถือของ TripAdvisor

นโยบายในการแจ้งและลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

TripAdvisor ดำเนินการเว็บไซต์นี้โดยใช้ระบบ “แจ้งและลบ” ในกรณีที่ท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งต่อสิ่งใดหรือข้อมูลเนื้อหาใด ตลอดจนข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์ที่นำมาบรรจุลงในเว็บไซต์นี้ หรือท่านเชื่อว่าสิ่งใดหรือเนื้อหาใดที่นำมาบรรจุลงในเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ทันที โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในการแจ้งและลบเนื้อหาของบริษัทฯ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนในการแจ้งและลบเนื้อหา. เมื่อท่านได้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้แล้ว TripAdvisor จะดำเนินการใด ๆ ทั้งหมดตามสมควรเพื่อลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

TripAdvisor อาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทิ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้เป็นครั้งคราว เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทั่วไป และทางเทคนิค หรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในบริการต่างๆ หรือลักษณะหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต์ และท่านตกลงผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

TripAdvisor อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการให้บริการของ TripAdvisor ไม่ว่าในด้านใดและไม่ว่าในเวลาใด รวมทั้งความพร้อมของคุณสมบัติ ฐานข้อมูล หรือเนื้อหาใด TripAdvisor อาจจำกัดคุณสมบัติหรือบริการบางประการ หรือควบคุมการเข้าเว็บไซต์ของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเว็บไซต์อื่นของ TripAdvisor โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและปราศจากความรับผิด เนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิคหรือทางด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือป้องกันความสูญเสียหรือการทำลายข้อมูล หรือในกรณีที่บริษัทฯ ใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าท่านประพฤติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือประพฤติผิดกฎหมายหรือระเบียบ และบริษัทฯ ตัดสินใจว่าจะหยุดให้บริการแก่ท่าน

การที่ท่านเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ หรือภายหลังจากที่ข้อความเกี่ยวกับการบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้นำเข้าบรรจุลงในเว็บไซต์แล้ว ให้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงที่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

บททั่วไป

เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดยองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบรรดาข้อพิพาททั้งหลายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงยินยอมให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในเขตอำนาจศาลแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และขอรับรองความยุติธรรมและความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลดังกล่าว ท่านตกลงว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ท่านอาจมีต่อ TripAdvisor ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาและตัดสินในศาลชำนัญพิเศษ และไม่อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวรรคนี้ไม่สามารถบังคับได้ ทั้งนี้ความที่กล่าวมาแล้วไม่บังคับใช้ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นพำนักของท่านกำหนดให้ใช้กฎหมายอื่น และ/หรือเขตอำนาจศาลอื่นและไม่สามารถยกเว้นได้โดยสัญญา

ท่านตกลงว่าการเข้าทำข้อตกลงนี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบกิจการร่วมค้า สำนักงานตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือการจ้างงาน ระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัท TripAdvisor Media และ/หรือบริษัทในเครือ

การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ และไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามการใช้บังคับกฎหมาย หรือข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนดของทางราชการหรือทางกฎหมายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ จัดหาหรือรวบรวมให้เพื่อการใช้งานดังกล่าว ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะยื่นข้อเรียกร้องหรือมูลคดีใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านเข้าเว็บไซต์นี้หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ภายในเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่เกิดข้อเรียกร้องหรือมูลคดี มิฉะนั้นให้ถือว่าท่านสละสิทธิในข้อเรียกร้องหรือมูลคดีดังกล่าวโดยมิอาจเพิกถอนได้

ในกรณีที่มีการตัดสินว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้มีผลไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงที่มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงเดิมมากที่สุด และตัวข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างอิงในข้อตกลงฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงเดียวที่ทำร่วมกันระหว่างท่านกับ TripAdvisor เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และให้ใช้แทนบรรดาการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอทั้งหมดก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างท่านกับ TripAdvisor เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงฉบับนี้ที่พิมพ์เป็นเอกสาร และการบอกกล่าวใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถนำมาใช้ในกระบวนพิจารณาคดีในศาลหรือในทางปกครองได้ โดยต้องอ้างอิงตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ภายในขอบเขตเดียวกันและภายใต้บังคับตามเงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ที่จัดทำและเก็บรักษาในรูปแบบที่พิมพ์เป็นเอกสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาของเว็บไซต์ และ TripAdvisor จะไม่จัดเก็บข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แสดงถึงความเห็นพ้องของท่าน แยกเป็นรายบุคคล

เว็บไซต์อาจไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนดหรืออย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเช่นบทบรรณาธิการ (Editorial Product) ภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้

ชื่อสมมุติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล บุคลิกลักษณะ และ/หรือข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงแทน บุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดแต่อย่างใด

ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มอบไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

แก้ไขเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2010