เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
TripAdvisor - ผู้นำสีเขียว
พันธมิตรและที่ปรึกษาโปรแกรม
ผู้นำสีเขียวของ TripAdvisor ได้พัฒนาขึ้นร่วมกับ
วางแผนการเข้าพักเพื่อสิ่งแวดล้อมกับโปรแกรมผู้นำสีเขียวของ TripAdvisor!
ขณะนี้ TripAdvisor ช่วยให้คุณค้นหาสถานที่ให้บริการสีเขียวที่ดีกว่าเดิมได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับทริปครั้งหน้าของคุณ
โปรแกรมผู้นำสีเขียวของ TripAdvisor ระบุโรงแรมและที่พักพร้อมอาหารเช้าที่นำหลักปฏิบัติสีเขียวมาใช้ เช่น การรีไซเคิล การประหยัดน้ำ และการใช้พลังงานทางเลือก
ค้นหาที่พักสีเขียว
เพียงมองหาป้ายผู้นำสีเขียวบนข้อมูลสถานที่ให้บริการของโรงแรมหรือที่พักพร้อมอาหารเช้าบน TripAdvisor หากต้องการดูรายการหลักปฏิบัติสีเขียวของสถานที่ให้บริการ เพียงคลิกที่ป้ายผู้นำสีเขียวที่อยู่ติดกับโรงแรมหรือที่พักพร้อมอาหารเช้านั้น
ป้ายผู้นำสีเขียว
นี่คือหลักการของโปรแกรมนี้
โรงแรมและที่พักพร้อมอาหารเช้าทั้งหมดจะต้องสมัครและได้รับการยืนยันเข้าร่วมโปรแกรมผู้นำสีเขียวของ TripAdvisor และมีคุณสมบัติในฐานะผู้นำสีเขียวหรือพันธมิตรสีเขียว
  • ผู้นำสีเขียว ได้ถึงระดับใดระดับหนึ่งใน 4 ระดับนี้ คือ ทองแดง เงิน ทอง และแพลทตินัม ยิ่งระดับสูงมากขึ้นเท่าไร หลักปฏิบัติสีเขียวของสถานที่ให้บริการยิ่งมีผลกระทบมากขึ้น
  • พันธมิตรสีเขียวได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของโครงการซึ่งรวมถึงการใช้ผ้าเช็ดตัวและชุดผ้าปูเตียงซ้ำ ใช้หลอดประหยัดไฟ ติดตามการใช้พลังงาน และให้ความรู้พนักงานและแขกเกี่ยวกับหลักปฏิบัติสีเขียว
มีคำถามหรือไม่
โปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินสถานที่ให้บริการและความหมายของระดับต่าง ๆ